ระบบค้นหาคำขอรับใบอนุญาตที่ผ่านการประชุมพิจารณาใบอนุญาตฯ (beta 1)

กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สถานะผ่านการพิจารณาคณะกรรมการฯ (Approved) ใบอนุญาตฉบับจริงจะดำเนินการแล้วเสร็จหลังจากวันที่ที่ระบุ 7 วันทำการ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
**ตามตัวอย่าง เช่น เลขคำขอ 1-01/01/2560 หรือ รหัสหน่วยงาน IN 01-001
**v.beta 1 -> 1.มีเฉพาะข้อมูลคำขอที่ผ่านเข้ารอบประชุมพิจารณาใบอนุญาตฯ เท่านั้น
**v.beta 1 -> 2.เลขที่คำขอสามารถดูได้จากใบรับคำขอที่ทางสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติออกให้ (เฉพาะผู้ที่มายื่นด้วยตนเอง)
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ e-mail : data@oap.go.th
last update 16-01-2018