ระบบค้นหาคำขอรับใบอนุญาตที่ผ่านการประชุมพิจารณาใบอนุญาตฯ

beta 3

กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สถานะผ่านการพิจารณาคณะกรรมการฯ (Approved) ใบอนุญาตฉบับจริงจะดำเนินการแล้วเสร็จหลังจากวันที่ที่ระบุประมาณ 7 วันทำการ

รอบประชุมพิจารณาฯ ครั้งล่าสุด ครั้งที่ 13/2561 วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
**ตามตัวอย่าง เช่น เลขคำขอ 1-1/1/61 หรือ รหัสหน่วยงาน IN 01-001
Souce = ใบอนุญาตครอบครองหรือใช้, นำเข้า-ส่งออก วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์
Generator = ใบอนุญาตครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี
1.เฉพาะข้อมูลคำขอที่ผ่านเข้ารอบประชุมพิจารณาใบอนุญาตฯ เท่านั้น
2.เลขที่รับคำขอสามารถดูได้จากใบรับคำขอที่ทางสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติออกให้ (เฉพาะผู้ที่มายื่นด้วยตนเอง)
สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ 0-2596-7600
one stop service ต่อ 1121, 1122
กลุ่มอนุญาตทางวัสดุกัมมันตรังสี ต่อ 1517, 1523
กลุ่มอนุญาตทางเครื่องกำเนิดรังสี ต่อ 1511, 1513
มีปัญหาการใช้งานระบบติดต่อ e-mail : data@oap.go.th
last update 6-07-2018